Still working to recover. Please don't edit quite yet.

Insurrektionell anarkism

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

Insurrektionella anarkism är en subgruppering inom den anarkistiska rörelsen med drag från Michail Bakunin och influenser från den autonomt marxistiska rörelsen.

Insurrektionella anarkister är kritiska till formella organisationer såsom fackföreningar och federationer. De menar att det är klasskonflikten som ska organiseras och inte arbetarklassen som sådan. Istället förespråkar de informella organisationer, som bland annat affinitetsgrupper, som agerar på olika sätt i olika kamper. Organiseringen, menar de, ska vara ett verktyg för varje enskild konflikt och inte något permanent.


PD-icon.png Den här texten är huvudsakligen kopierad från Wikipedia i syfte att få en grund att arbeta vidare på.

Kategori:Riktningar inom anarkismen